Numer 2 (2008-12-06)

new Double();

To ju? drugi numer czasopisma JAVA exPress. Mam nadziej?, ?e b?dzie Wam si? podoba? co najmniej tak samo jak pierwszy. Tym razem oprócz kontynuacji alternatywnego kursu Javy i artyku?u o refaktoringu, b?dziecie mieli okazj? przyjrze? si? Declarative Services w OSGi, rozpocz?? nauk? Maven2 i nauczy? si? korzysta? z zasobów aplikacji

<Czytaj dalej>

Numer 3 (2009-03-08)

jep.setGraphics();

Zaczynaj?c ca?y pomys? z czasopismem dotycz?cym Javy nie mia?em poj?cia, jak ten temat zostanie przyj?ty. Ju? od samego pocz?tku nie by?o ?atwo: poszukiwania autorów, patronów itp. Niemniej jednak po wydaniu pierwszego numeru "co? zaskoczy?o". Zacz??o si? od zbiórki pieni?dzy na hosting, pó?niej zg?oszenia potencjalnych autorów, a sko?czywszy na dwóch osobach,

<Czytaj dalej>

Numer 4 (2009-06-01)

i18n

Tak, tak. Przysz?a pora pokaza? ca?emu ?wiatu co wspólnie uda?o nam si? stworzy?. Czy to dobry krok? Zobaczymy. W ka?dym razie ten numer, który w?a?nie czytacie, b?dzie pierwszym numerem JAVA exPress wydanym tak?e w wersji angielskiej. Nie oznacza to, ?e przechodzimy w 100% na wersj? angielsk?. JAVA exPress nadal b?dzie

<Czytaj dalej>

Numer 5 (2009-10-01)

nextIssue.wait()

To by?y ci??kie dni. Od ostatniego wydania JAVA exPress sporo si? wydarzy?o. Niestety mia?o to odbicie wdosy? du?ym opó?nieniu wydania tego numeru. Niemniej jednak mam nadziej?, ?e czeka? by?o warto. A co wp?yn??o na to opó?nienie?
Po pierwsze, wydali?my w "mi?dzyczasie" angielsk? wersj? czwartego numeru JAVA exPress. Nie by?o

<Czytaj dalej>

Numer 6 (2009-12-09)

new Year(2010).happy = Happiness.HIGH;

Jak przysta?o na zako?czenie roku, par? s?ów co nam si? uda?o osi?gn?? w zesz?ym roku i co planujemy na kolejny.
A wi?c witajcie po raz szósty. Tak, sporo tego si? nazbiera?o. W sumie to prawie 300 stron wiadomo?ci o Javie. I to wszystko dzi?ki wspó?pracy kilkunastu osób, Waszemu zaanga?owaniu

<Czytaj dalej>

Numer 7 (2010-03-30)

JEP.getTeam().sayThankYou();

Ju? siódmy raz przysz?o mi podzieli? si? z Wami tym, co dostaj? od innych. My?la?em, ?e po kilku numerach przyjdzie kryzys i nie b?dzie ch?tnych do napisania artyku?ów. A jest zupe?nie przeciwnie. Sk??daj?c numer siódmy mia?em materia?y na ca?y numer ósmy. Czy to nie cudownie? Gratulacje dla wszystkich, którzy chc?

<Czytaj dalej>

Numer 8 (2010-09-03)

JavaExpress www = new Page();

Kolejny numer oddany w r?ce czytelników. To ju? ósmy. Pierwszy pojawi? si? 2 lata temu. Dzi?ki ci?g?emu zaanga?owaniu polskiej spo?eczno?ci javowej od dwóch lat mo?emy si? cieszy? nowym numerem JAVA exPress co 3 miesi?ce.
W drugie urodziny uda?o nam si? od?wie?y? i przebudowa? stron? czasopisma http://javaexpress.pl. Mamy nadziej?, ?e

<Czytaj dalej>

Numer 9 (2011-01-20)

Conference.clone();

Gdy pojawia? si? pierwszy numer JAVA exPress by?a jedna, jedyna s?uszna konferencja javowa w Polsce. Mowa oczywi?cie o JDD. Kolejny rok to pojawienie si? GeeCONa, którego mia?em zaszczyt i przyjemno?? wspó?organizowa?. Dodatkowo rozwin??a skrzyd?a Javarsovia, która w 2010 roku cieszy?a si? naliczniejsz? grup? uczestników. Javarsovii uda?o si? zorganizowa? konferencj?, która

<Czytaj dalej>

JESTEM TWITTER
JESTEM BLIP

Partnerzy

e-point Adobe InteliJ Idea
RSS RSS FEED

News

Developers World