JAVA exPress > Archiwum > Numer 4 (2009-06-01)

i18n

Tak, tak. Przysz?a pora pokaza? ca?emu ?wiatu co wspólnie uda?o nam si? stworzy?. Czy to dobry krok? Zobaczymy. W ka?dym razie ten numer, który w?a?nie czytacie, b?dzie pierwszym numerem JAVA exPress wydanym tak?e w wersji angielskiej. Nie oznacza to, ?e przechodzimy w 100% na wersj? angielsk?. JAVA exPress nadal b?dzie wydawane tak?e w wersji polskiej.

Dzi?kuj? wszystkim autorom i korektorom za ich wk?ad w powstanie czasopisma. Dzi?kuj? te? Jakubowi Sosi?skiemu z firmy Vriltek, za opraw? graficzn? i projekt ok?adki. Dzi?ki niemu JAVA esPress wygl?da coraz bardziej profesjonalnie. Dzi?ki tak?e Markowi Podsiad?emu, który niestrudzony tworzy now? wersj? stron www JAVA exPress i dWorld. No i na koniec nasz nowy kolega - Pawe? Ceg?a. To g?ównie niemu b?dzie mo?liwe wydanie wersji angielskiej.

Je?li macie jakie? uwagi co do pisma, lub chcieliby?cie pomóc go tworzy? lub napisa? artyku?, pomóc przy korekcie lub t?umaczeniu, to zapraszam do kontaktu mailowego: kontakt@dworld.pl.

Developers World