JAVA exPress > Archiwum > Numer 6 (2009-12-09)

new Year(2010).happy = Happiness.HIGH;

Jak przysta?o na zako?czenie roku, par? s?ów co nam si? uda?o osi?gn?? w zesz?ym roku i co planujemy na kolejny.

A wi?c witajcie po raz szósty. Tak, sporo tego si? nazbiera?o. W sumie to prawie 300 stron wiadomo?ci o Javie. I to wszystko dzi?ki wspó?pracy kilkunastu osób, Waszemu zaanga?owaniu i wsparciu sponsorów. A od numeru czwartego zacz?li?my t?umaczy? Java exPress na j?zyk angielski. Sporo pracy, ale satysfakcja wi?ksza. Teraz ka?dy mo?e si?gn?? po Java exPress. Java exPress by? obecny na prawie ka?dej wi?kszej imprezie Javowej w Polsce, byli?my patronem Devoxx i Jazoon, uda?o nam si? zorganizowa? 3 edycje COOLuarów. Rozpocz?li?my konkurs Java Geek.

A w przysz?ym roku? Dalej b?dziemy publikowa? Java exPress co 3 miesi?ce. Tak?e wersja angielska zacznie si? ukazywa? regularnie. Podobnie z Java Geek i COOLuarami - planujemy w 2010 roku zorganizowa? 2 edycje. Jedn? w Krakowie, a drug?... sam nie wiem gdzie. Mo?e tym razem Wroc?aw, a mo?e Warszawa? ;) Pojawi? si? tak?e nowe inicjatywy, jak na przyk?ad szkolenia dla ka?dego, czy screencasty. O ile starczy si? i ochotników do pomocy, wspó?pracy i sponsoringu ;)

Na koniec jak zwykle apel. Je?li chcesz napisa? artyku?, pomóc w t?umaczeniach lub tworzeniu stron www, napisz do nas na kontakt@dworld.pl.

A zupe?nie na koniec: Wszystkiego dobrego w 2010 roku. Niech Java b?dzie z Wami ;)

Do zobaczenia w 2010 roku,

Grzegorz Duda

Developers World