JAVA exPress > Archiwum > Numer 3 (2009-03-08)

jep.setGraphics();

Zaczynaj?c ca?y pomys? z czasopismem dotycz?cym Javy nie mia?em poj?cia, jak ten temat zostanie przyj?ty. Ju? od samego pocz?tku nie by?o ?atwo: poszukiwania autorów, patronów itp. Niemniej jednak po wydaniu pierwszego numeru "co? zaskoczy?o". Zacz??o si? od zbiórki pieni?dzy na hosting, pó?niej zg?oszenia potencjalnych autorów, a sko?czywszy na dwóch osobach, bez których JAVA exPress nie wygl?da?by tak, jak wygl?da. Mowa tutaj o Marku i Jakubie.

Marek Podsiad?y zg?osi? si? do pomocy ju? dawno temu i dzi?ki niemu mamy artyku?y w wersji html. A ?eby nam wszystkim by?o ?atwiej, napisa? aplikacj?, której efekt widzicie na http://javaexpress.pl poni?ej "W ostatnim numerze". Tak tak, to si? generuje automagicznie dzi?ki Markowi. Co wi?cej, Marek ko?czy pisa? aplikacj? (w Grails), która zast?pi ma?o efektywny arkusz i dokument na Google Docs, do naliczania brykietów i aukcji.

Jakub Sosi?ski natomiast, to nasz nadworny grafik. Pomóg? dostosowa? logo Developers World oraz JAVA exPress, zrobi? projekt roll-up, który mieli?cie okazj? zobaczy? na COOLuarach i 4Developers, oraz przygotowa? now? szat? graficzn? naszego czasopisma. Mam nadziej?, ?e Wam si? podoba.

Je?li macie jakie? uwagi co do pisma lub chcieliby?cie pomóc go tworzy? lub napisa? artyku?, to zapraszam do kontaktu mailowego: kontakt@dworld.pl.

Developers World