JAVA exPress > Archiwum > Numer 8 (2010-09-03)

JavaExpress www = new Page();

Kolejny numer oddany w r?ce czytelników. To ju? ósmy. Pierwszy pojawi? si? 2 lata temu. Dzi?ki ci?g?emu zaanga?owaniu polskiej spo?eczno?ci javowej od dwóch lat mo?emy si? cieszy? nowym numerem JAVA exPress co 3 miesi?ce.

W drugie urodziny uda?o nam si? od?wie?y? i przebudowa? stron? czasopisma http://javaexpress.pl. Mamy nadziej?, ?e w nowej oprawie graficznej stanie si? ona punktem centralnym w dyskusjach na tematy oko?o javowe. Szczególnie te poruszane w artyku??ch znajduj?cych si? w nowych numerach JAVA exPress.

Wiele dyskusji, czy JAVA exPress powinien by? wydawany w formie papierowej zako?czy prawdopodobnie informacja o SDJ, który to z formy papierowej przeniós? si? na darmowego pdfa. Jednak „tradycyjna” forma jest zbyt kosztowna nawet dla takiego pisma jak SDJ.

Jak zwykle wielkie podzi?kowania dla Marka Podsiad?ego, który wiele swojego czasu po?wi?ca na rozwój stron http://dworld.pl oraz http://javaexpress.pl. Wielkie podzi?kowania nale?? si? tak?e autorom tekstów oraz t?umaczom - Magdzie i Grze?kowi.

Na koniec jak zwykle apel. Je?li chcesz napisa? artyku?, pomóc w t?umaczeniach lub tworzeniu stron www, napisz do nas na kontakt@dworld.pl. Ka?da pomoc pozwoli udoskonali? nasze czasopismo.

Do zobaczenia na konferencjach,

Grzegorz Duda

Developers World