JAVA exPress > Archiwum > Numer 5 (2009-10-01)

nextIssue.wait()

To by?y ci??kie dni. Od ostatniego wydania JAVA exPress sporo si? wydarzy?o. Niestety mia?o to odbicie wdosy? du?ym opó?nieniu wydania tego numeru. Niemniej jednak mam nadziej?, ?e czeka? by?o warto. A co wp?yn??o na to opó?nienie?

Po pierwsze, wydali?my w "mi?dzyczasie" angielsk? wersj? czwartego numeru JAVA exPress. Nie by?o ?atwo, bo t?umaczenie tekstów oraz korekta to jedno, a sk?ad tekstu to drugie. Tutaj z pomoc? przysz?o Adobe i numer angielski jako pierwszy powsta? przy u?yciu Adobe InDesign. Z jednej strony koniec k?opotów ze Scribusem, a z drugiej konieczno?? stworzenia wszystkich szablonów od podstaw. Dali?my rad? ;) Wielkie dzi?ki na r?ce t?umaczy z Paw?em Ceg?? i Magdalen? Rudny na czele, wraz z ?ukaszem Batanem i Bogus?awem Osuchem.

Po trzecie, nowe strony www zarówno JAVA exPress, jak i dworld.pl. To co najfajniejsze, to Blogsfera na dworld.pl. W jednym miejscu wszystkie polskie blogi o Javie ze ?ledzeniem ogl?dalno?ci i atrakcyjno?ci wpisów. Blogsfera zosta?a dobrze przyj?ta przez Was, z zastrze?eniami co do wygl?du, ale b?dziemy nad tym pracowali. Release 1.0 mia? dostarczy? funkcjonalno??, a nie bajery graficzne. A to nie koniec ciekawych rozwi?za? na dworld.pl. Warto odwiedza? nas co jaki? czas. Dzi?ki Blogsferze niektóre blogi zwi?kszy?y ruch o ponad 50%. Wi?c efekty s? ;) Za strony wielkie dzi?ki Markowi Podsiad?emu i Jakubowi Sosi?skiemu (kontakt@vriltek.com). Bez nich stron by nie by?o.

Na koniec jak zwykle apel. Je?li chcesz napisa? artyku?, pomóc w t?umaczeniach lub tworzeniu stron www, napisz do nas na kontakt@dworld.pl.

Do zobaczenia w grudniu,

Grzegorz Duda

Developers World