JAVA exPress > Archiwum > Numer 9 (2011-01-20)

Conference.clone();

Gdy pojawia? si? pierwszy numer JAVA exPress by?a jedna, jedyna s?uszna konferencja javowa w Polsce. Mowa oczywi?cie o JDD. Kolejny rok to pojawienie si? GeeCONa, którego mia?em zaszczyt i przyjemno?? wspó?organizowa?. Dodatkowo rozwin??a skrzyd?a Javarsovia, która w 2010 roku cieszy?a si? naliczniejsz? grup? uczestników. Javarsovii uda?o si? zorganizowa? konferencj?, która jest zupe?nie darmowa. Tak, tak. Niesamowite, ale prawdziwe. Oczywi?cie kosztem braku prelegentów spoza Polski, ale czy kraj pochodzenia ma znaczenie?

GeeCON poszed? inna drog?. Od pocz?tku mia? sta? si? mi?dzynarodow? konferencj? ze znanymi w ?wiecie Javy prelegentami. 2009 rok by? ?wietny. Wiele dobrych s?ów p?yn??o z ust uczestników. Niemniej jednak rok 2010, w przeciwie?stwie do Javarsovii, by? nieco przespany. Jako?? konferencji, wyk?adów oraz prelegentów wcale nie wzros?a. Wr?cz przeciwnie.

A na co mo?emy liczy? w 2011 roku? Oczywi?cie stabilne JDD. Bez fajerwerków, ale ka?dy wie czego mo?na si? spodziewa?. Dobry catering, ?adne hostessy i przeplatanka znakomitych prelegentów zagranicznych ze s?abymi wyk?adami sponsorskimi. Niestety podczas JDD raczej nie ma mo?liwo?ci wyboru prezentacji i jeste?my cz?sto zmuszeni do odsiedzenia „wyk?adu”.

Javarsovia, je?li starczy si? organizatorom, to znowu ?wietna atmosfera i najlepsi polscy prelegenci. Do tego pono? niezapomniany klimat, którego sam nie mog?em jeszcze do?wiadczy?. Ale póki co cisza w sieci, a czas ucieka. Specjalna zagrywka organizatorów? Oby.

GeeCON jak zwykle super sale kinowe, wygodne fotele i wy?mienite ekrany. Organizatorzy zako?czyli CFP i zaczynaj? ujawnia? coraz wi?cej nazwisk. I tutaj znowu przeplatanka dobrych prelegentów z nieznanymi nazwiskami i ma?o ciekawymi prezentacjami. Dobrze, ?e w przeciwie?stwie do JDD mamy wybór. Mam tak?e nadziej?, ?e kolejni ujawnieni prelegenci podnios? znacznie poprzeczk?. Przecie? w?rod 100 zg?osze? znajdzie si? sporo bardzo dobrych wyk?adów. A dodatkowo przecie? organizatorzy zaprosili swoje gwiazdy. Poczekajmy do 1 lutego.

Czy co? jeszcze. No tak. W 2011 roku b?dzie konferencyjny kolejny klon. O nieco innym charakterze. Bez wygodnych foteli i ekranów kinowych. Za to pe?ne nastawienie na wzorowe prezentacje i wybornych prelegentów. Co? wiele mówi?. Sprawdzie sami na http://33degree.org.

Do zobaczenia na konferencjach,

Grzegorz Duda

Developers World