JAVA exPress > Archiwum > Numer 7 (2010-03-30)

JEP.getTeam().sayThankYou();

Ju? siódmy raz przysz?o mi podzieli? si? z Wami tym, co dostaj? od innych. My?la?em, ?e po kilku numerach przyjdzie kryzys i nie b?dzie ch?tnych do napisania artyku?ów. A jest zupe?nie przeciwnie. Sk??daj?c numer siódmy mia?em materia?y na ca?y numer ósmy. Czy to nie cudownie? Gratulacje dla wszystkich, którzy chc? w ten sposób podzieli? si? swoj? wiedz?.

JAVA exPress z numeru na numer robi si? coraz ciekawszy. Coraz wi?cej ludzi widzi sens publikowania swoich artyku?ów na ?amach tego pisma. To dobrze. Wiedza, któr? si? nie dzielimy z innymi jest ma?o warta.

Teraz pora na szersz? reklam? czasopisma. Nie chce mi si? wierzy?, ?e w Polsce jest tylko 2 ty?. developerów Java, którzy chc? rozwija? si? i dokszta?ca?. Pomó?cie w naszej misji i prze?lijcie na grupy dyskusyjne w pracy, czy na uczelni informacje o JAVA exPress.

Wielkie podzi?kowania nale?? si? nie tylko autorom tekstów. JAVA exPress to zespó? ludzi, którzy mniej lub bardziej pomagaj?. Zaczynaj?c od Marka Podsiad?ego i Jakuba Sosi?skiego, którzy od samego pocz?tku pomagaj? tworzy? stron? JAVA exPress. Có? wiele tu mówi?. W?a?ciwie, to oni s? za ni? odpowiedzialni i tylko im zawdzi?czamy, ?e mamy miejsce w sieci.

Podzi?kowania nale?? si? tak?e ca?ej grupie t?umaczy oraz patronom. Od tego numeru odszed? jeden patron, ale w zamian przyszed? nowy. Firma Adobe b?dzie wspiera?a JAVA exPress przez co najmniej 1 rok. Mam nadziej?, ?e na tym si? nie sko?czy, bo zacz??o si? bardzo obiecuj?co.

Na koniec jak zwykle apel. Je?li chcesz napisa? artyku?, pomóc w t?umaczeniach lub tworzeniu stron www, napisz do nas na kontakt@dworld.pl.

Do zobaczenia w czerwcu,

Grzegorz Duda

Developers World