JAVA exPress > Archiwum > Numer 2 (2008-12-06)

new Double();

To ju? drugi numer czasopisma JAVA exPress. Mam nadziej?, ?e b?dzie Wam si? podoba? co najmniej tak samo jak pierwszy. Tym razem oprócz kontynuacji alternatywnego kursu Javy i artyku?u o refaktoringu, b?dziecie mieli okazj? przyjrze? si? Declarative Services w OSGi, rozpocz?? nauk? Maven2 i nauczy? si? korzysta? z zasobów aplikacji spod znaku "G". A dla lubi?cych ?amig?ówki Damian przygotowa? niez?? dawk? zagadek Javowych.

Chcia?em w tym miejscu podzi?kowa? naszym 2 patronom - firmie e-point i iSolution. Dzi?ki ich pomocy mo?emy spokojnie my?le? o kolejnych numerach JAVA exPress.

Dzi?kuj? tak?e wszystkim, którzy wspieraj? JAVA exPress. Zarówno autorom artyku?ów, jak równie? tym, co wspomagaj? nas finansowo. W szczególno?ci wspieraj? nas: Robert Sajdok, Mateusz Ga?ek, Dawid Bieleski, Micha? Bodzek, Krzysztof Wojtas, ?ukasz Dziedziul i ca?a masa "no name".

Szczególne podzi?kowania nale?? si? Jakubowi Sosi?skiemu, który podj?? si? trudu zminienia oprawy graficznej czasopisma (ju? mo?ecie podziwia? jego dzie?o - logo dWorld, COOLuary i pomoc przy logo JAVA exPress). Kolejny numer to dopiero b?dzie rewolucja graficzna.

Zdj?cie na ok?adce pochodzi z galerii Roberta Scotta. Mo?ecie je znale?? pod adresem http://www.flickr.com/photos/rsdreamphotos/2081366879/.

Developers World