JAVA exPress > Archiwum > Numer 1 (2008-08-18)

Hello World!

Oddaj? w Wasze r?ce pierwszy numer JAVA exPress. Zupe?nie za darmo, bez ?adnych ukrytych op?at mo?ecie przeczyta? ciekawe artyku?y o Javie, a tak?e o technologiach i narz?dziach z ni? zwi?zanych.

Gazeta b?dzie mia?a charakter cykliczny. Przewiduj? publikacj? kolejnych numerów co 3 miesi?ce. Je?li chcesz dostawa? gazer? mailem, zapisz si? do grupy http://groups.google.com/group/javaexpress lub na Polish Java Podcast (http://grzegorzduda.blogspot.com), gdzie tak?e b?d? pojawia?y si? informacje o kolejnych wydaniach JAVA exPress.

Chcia?by, aby ta gazeta jak najlepiej Wm s?u?y?a, dlatego prosz? o komentarze i wskazówki co nale?y poprawi?. Przysy?ajcie ja na adres JavaExpressTeam@gmail.com

Ka?dy numer b?dzie podzielony na dzia?y: Maszynista - czyli kilka s?ów ode mnie, Megafon - krótkie informacje i og?oszenia, Poczekalnia - k?cik dla pocz?tkuj?cych, Bocznica - temat poboczny numeru, Konduktor - jako??, wzorce i metodyki, Dworzec G?ówny - temat g?ówny numeru, Maszynownia - narz?dzia i biblioteki, Wi?cej w?gla - przysz?o?? gazety i inne inicjatywy.

Je?li chcia?by? zosta? autorem lub pomóc w redagowaniu gazety, tak?e zapraszam do kontaktu na powy?szy adres. W?ród autorów tego i kolejnego numeru rozlosuj? jedn? darmow? wej?ciówk? na tegoroczn? konferencj? Java Developers Day oraz 50% zni?k? na JAOO.

Chcia?em tak?e podzi?kowa? wszystkim, dzi?ki którym powsta? ten numer. A wi?c autorom artyku?ów: Bartkowi Kuczy?skiemu, Jakubowi Jurkiewiczowi, Mariuszowi Seiraczkiewiczowi, Jackowi Pospychale i Markowi Kli?owi. Chcia??m tak?e podzi?kowa? Billowi Merlavage, który za darmo udost?pni? zdj?cie na ok?adk? (wi?cej zdj?? na http://www.merlavageimages.com/).

Developers World